Pokladna

Váš košík je prázdný

Registrace / poslat heslo

heslo:
email:


 
 
cs sk
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ADORE s.r.o.

se sídlem Nedokončená 363, 102 00 Praha 10
IČ : 26305453, DIČ : CZ26305453


I. Obecná ustanovení

1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ADORE a zákazníka při dodávkách psacích potřeb, reklamního a dalšího zboží, včetně služeb značení předmětů, ze sortimentu společnosti ADORE zákazníkovi na základě jeho objednávky.

2.     Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti ADORE.

3.     Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společ-nosti ADORE www.adore-praha.cz. Společnost ADORE si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

4.     Veškeré vztahy mezi společností ADORE a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmín-kami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

 

 

II. Objednávání zboží

1.     Objednávka může být společnosti ADORE zaslána e-mailem na elektronické  adresy společnosti ADORE, tak jak jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti nebo dalších firemních dokumentech nebo zadáním přes e-shop na stránkách www.adore-praha.cz. Telefonické objednávky nemohou být akceptovány.

2.     Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

a.     Svojí identifikaci, tj. obchodní název společnosti nebo jméno a příjmení FO, sídlo/provozovna, IČO, DIČ, kontakt (telefon  a e-mailovou adresu).

b.    Celý kód objednávaného zboží podle katalogu nebo webových stránek, v případě nestandardního zboží  také jeho popis.

c.     Množství objednávaného zboží (dle minimálních objednacích množství).

d.    Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/provozovny kupujícího).

e.     Datum dodání zboží, dohodne-li se zákazník se společností ADORE odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.

f.     Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat

g.    Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoliv jeho zaměstnanec.

3.     Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost ADORE se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění anebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících anebo doplňujících objednávku společnosti ADORE se objednávka považuje za úplnou.

4.     Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost ADORE povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost ADORE zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost ADORE zákazníka na tuto skutečnost upozorní.


III. Kupní cena zboží

1.     Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního katalogu společnosti ADORE. Společnost ADORE poskytne zákazníkovi na jeho žádost tištěný katalog platný pro dané období. Tištěný katalog je vydáván zpravidla pro období jednoho roku. Aktuální katalog je dostupný na internetových stránkách společnosti ADORE na adrese www.adore-praha.cz. Cena nekatalogových produktů se stanovuje dohodou.

2.     Závazná kupní cena zboží je určována dle aktuálního katalogu společnosti ADORE zveřejněného na internetových stránkách společnosti ADORE na adrese www.adore-praha.cz.

3.     Ceny v katalogu i na webových stránkách jsou bez DPH.

4.     Prodávající si vyhrazuje právo změny cen produktů.

IV. Kupní cena služeb - potisků

1.     Ceny potisků jsou uvedeny v Ceníku tisků a Ceníku laseru na stránkách www.adore-praha.cz (pro přihlášené) a jsou bez DPH.

2.     Je-li kupujícím objednána služba – potisk, laser, jiný způsob značení, je kupující povinen zaslat podklady ve vektorech (křivkách), v případě barevného tisku s přesně určenými barvami dle „pantone“ vzorníku.

3.     Prodávající si vyhrazuje právo změny cen prací.

4.     Dodá-li kupující vlastní zboží k potisku, ručí prodávající za toto zboží pouze do výše ceny potisku.

V. Uzavření kupní smlouvy

1.     Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti ADORE podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.     K uzavření kupní smlouvy dochází :

a.     okamžikem doručení úplné objednávky společnosti ADORE 

b.    okamžikem uplynutí lhůty ke kontaktování zákazníka podle čl. III.5.,

c.     okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.4., podle toho, co nastane později.

 

VI. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1.     Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti ADORE uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží anebo dobírkou.

2.     V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti ADORE, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností ADORE nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností ADORE.

3.     Kupní cena za zboží, které společnost ADORE na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který společnost ADORE zákazníkovi vystaví.

4.     Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti ADORE podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností ADORE písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.     Společnost ADORE si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti ADORE neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost ADORE právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti ADORE uhradí.

6.     Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení
smlouvy.

VII. Podmínky dodání zboží

1.     Společnost ADORE dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota nepřesáhne 3000 Kč bez DPH, činí dopravné min 78 Kč bez DPH dle hmotnosti dodávky a dle aktuálního ceníku přepravce. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.

2.     Není-li mezi společností ADORE a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost ADORE dodat objednané zboží nejpozději do 48hodin (mimo SO, NE, svátky) od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny nejpozději do 10.00 hodin a objednané zboží se nachází na skladě ADORE.

3.     Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v katalogu, se stanovují dohodou.

4.     Zákazník je povinen společnost ADORE neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost ADORE neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

5.     Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

VIII. Reklamace a záruční doba

1.     Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

2.     Společnost ADORE upozorňuje na možnost odchylky barevných odstínů různých výrobních sérií. Zákazník je povinen zkontrolovat, že dodaný odstín se shoduje s požadovaným. Reklamaci z důvodu odlišného odstínu na zboží, které zákazník opatřil logem, nebude uznána.

3.     Veškeré reklamace musí být uplatněny písemnou formou.

4.     Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.


IX. Závěrečná ustanovení

1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu společnosti ADORE. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti ADORE uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností ADORE a zákazníkem sjednány individuálně.

2.     Písemnou dohodou mezi společností ADORE a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

3.     Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2012